Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
10TI/24TB Văn bản số 2303/ĐKVN-TB ngày 02/7/2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện các quy định Chương XV “Các biện pháp an toàn cho tàu chở người làm việc ngoài khơi” của Công ước SOLAS và Luật chở người làm việc ngoài khơi (Industrial Personnel Code (Luật IP)) 02/07/2024
09TI/24TB Phổ biến thông báo của Chính quyền hàng hải Trung quốc (MSA) về việc triển khai các hành động đặc biệt để phòng ngừa các hư hỏng thiết bị cơ khí và thiết bị điện của tàu, ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2024 23/05/2024
08TI/24TB Phụ lục cập nhật ngày 30/4/2024 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.22 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 13/05/2024
07TI/24TB Phổ biến thông báo của Chính quyền hàng hải Zhoushan, Trung quốc (MSA) về Các biện pháp mới kiểm soát chất lượng các đợt kiểm tra tàu nhằm giảm thiểu các sự cố máy móc cho các tàu được sửa chữa tại nhà máy đóng tàu khu vực Zhoushan 13/05/2024
06TI/24TB Văn bản số 561/ĐKVN-TB ngày 20/02/2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai thực thi các quy định Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004 20/02/2024
05TI/24TB Phụ lục cập nhật ngày 31/01/2024 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.22 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 01/02/2024
04TI/24TB Văn bản số 435/ĐKVN-TB ngày 31/01/2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC. 31/01/2024
03TI/24TB Văn bản số 187/ĐKVN-TB ngày 11/01/2024 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc quy định của các Nghị quyết MSC.496(105) và MSC.497(105) ngày 28/4/2022 của Ủy ban An toàn hàng hải thuộc IMO về sửa đổi một số quy định và biểu mẫu cấp theo Công ước SOLAS có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2024. 31/01/2024
02TI/24TB Phổ biến quy định của Chính quyền hàng hải Trung quốc (MSA) về giám sát và quản lý tàu biển bị theo dõi đặc biệt, ban hành tháng 10 năm 2023 18/01/2024
01TI/24TB Sửa đổi, bổ sung đối với Quy định II-1/3-8 “Trang thiết bị kéo và chằng buộc tàu” của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) được thông qua tại khóa họp thứ 102 (tháng 11/2020) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có hiệu lực từ 01/01/2024. 15/01/2024
14TI/23TB ​Công ước quốc tế Hồng Kông về tái chế tàu an toàn, thân thiện môi trường năm 2009 sẽ có hiệu lực vào ngày 26/6/2025. 18/12/2023
13TI/23TB ​Nghị quyết MSC.496(105) sửa đổi Chương IV của Công ước SOLAS bao gồm các yêu cầu về thông tin vô tuyến áp dụng cho các tàu mới và hiện có vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024. 18/12/2023
12TI/23TB ​Hướng dẫn áp dụng bổ sung sửa đổi lần thứ 6 đối với Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển. 04/12/2023
11TI/23TB Văn bản số 4433/ĐKVN-TB ngày 27/11/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm lưu giữ PSC đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. 27/11/2023
10TI/23TB Văn bản số 4006/ĐKVN-TB ngày 26/10/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển. 31/10/2023
09TI/23TB Triển khai Chiến dịch Kiểm tra tập trung đối với Hệ thống an toàn phòng cháy và Phương tiện di chuyển hoa tiêu bắt đầu từ ngày 01/9/2023 theo Chính quyền cảng thành viên Caribbean MOU. 15/09/2023
08TI/23TB Bảng câu hỏi và hướng dẫn chi tiết cho PSCOs về Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về An toàn chống cháy do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2023. 22/08/2023
07TI/23TB Phụ lục cập nhật ngày 31/7/2023 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.21 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 01/08/2023
06TI/23TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về An toàn chống cháy do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/11/2023. 01/08/2023
05TI/23TB Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đăng kiểm viên 25/07/2023
04TI/23TB Văn bản số 2766/ĐKVN-TB ngày 24/7/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC 24/07/2023
03TI/23TB Phụ lục cập nhật ngày 28/4/2023 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.21 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 18/05/2023
02TI/23TB Cập nhật phần mềm đối với thiết bị LRIT lắp trên tàu biển. 16/05/2023
01TI/23TB Văn bản số 1098/ĐKVN-TB ngày 23/3/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện các biện pháp nhằm giảm lưu giữ PSC đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế và Bảng câu hỏi để xử lý 6 nhóm khiếm khuyết phổ biến dẫn đến tàu bị lưu giữ của Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm Châu Á (Questionnaire to address the top 6 detainable deficiencies of ACS). 23/03/2023
09TI/22TB Văn bản số 4027/ĐKVN-TB ngày 18/10/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế từ nay đến hết năm 2022 25/10/2022
08TI/22TB Hướng dẫn về việc thẩm định Tài liệu kỹ thuật EEXI (EEXI technical file), kiểm tra chứng nhận liên quan đến EEXI và Phần III của Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng của tàu (SEEMP Part III) theo quy định ở sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL được thông qua bởi Nghị quyết MEPC.328(76). 23/08/2022
07TI/22TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về STCW do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2022. 01/08/2022
06TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 29/7/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 01/08/2022
05TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 29/4/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 04/05/2022
04TI/22TB Thông tư MEPC.1/Circ.892 ngày 09/7/2021 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn việc miễn giảm một số yêu cầu kiểm tra và chứng nhận theo quy định của Công ước MARPOL đối với sà lan không tự hành và không có người 04/03/2022