Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 30/6/2024) 01/07/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 31/5/2024) 03/06/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 30/4/2024) 03/05/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 31/3/2024) 01/04/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 29/02/2024) 29/02/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 TẠI KHU VỰC TOKYO-MOU (01/01/2024 đến ngày 06/02/2024) 06/02/2024
PSC/2024 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2024 18/01/2024
PSC/2023 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2023 - 31.12.2023 31/12/2023
PSC/2022 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2022 (tính đến 31/12/2022) 03/01/2023
PSC/2021 DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2021 31/12/2021
PSC/2020 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2020 31/12/2020
PSC/2019 Danh sách tàu biển Việt nam bị lưu giữ năm 2019 31/12/2019
PSC/2018 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2018 30/11/2018
PSC/2017 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2017 31/12/2017
PSC/2016 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2016 31/12/2016
PSC/2015 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2015 16/12/2015
PSC/2014 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2014 31/12/2014
PSC/2013 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2013 31/12/2013
PSC/2012 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2012 31/12/2012
PSC/2011 Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ năm 2011 31/12/2011