Trích yếu Góp ý
Trích yếu Góp ý
TC2209
Ngày bắt đầu: 21/10/2022 Ngày hết hạn: 17/12/2023
Xem góp ý
QCVN 21: 2020/BGTVT
Ngày bắt đầu: 27/07/2020 Ngày hết hạn: 30/09/2020
Xem góp ý
TCVN 6170-13 : 2020
Ngày bắt đầu: 11/06/2020 Ngày hết hạn: 31/12/2020
Xem góp ý
QCVN 60: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA
Ngày bắt đầu: 15/08/2019 Ngày hết hạn: 30/09/2019
Xem góp ý
QCVN 21: 2020/BGTVT
Ngày bắt đầu: 28/08/2020 Ngày hết hạn: 30/09/2019
Xem góp ý