Địa chỉ: Tầng 8, Cục Đăng kiểm Việt nam, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684713    Fax: (024).37684769
Email: anhv@vr.org.vn

1. Vị trí và chức năng

Phòng Công nghiệp là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận cơ sở thử nghiệm, vật liệu, máy móc, trang thiết bị sử dụng trên các loại phương tiện thuỷ và công trình biển, thiết bị nâng, xếp dỡ, container, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là sản phẩm công nghiệp) theo quy định của Cục.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác quản lý, kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm công nghiệp.
 2. Tổ chức xây dựng, bổ xung, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ và các văn bản kỹ thuật có liên quan đến kiểm tra, chứng nhận sản phẩm công nghiệp trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 3. Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong chế tạo, sửa chữa, hoán cải các sản phẩm công nghiệp theo quy định của Cục.
 4. Tổ chức đánh giá, chứng nhận điều kiện hoạt động của các cơ sở thử nghiệm, chế tạo nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm công nghiệp theo quy định, trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.
 5. Tổ chức kiểm tra trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận kiểm loại cho các sản phẩm công nghiệp trong chế thử, chế tạo hàng loạt và nhập khẩu theo quy định của Cục.
 6. Quản lý, hướng dẫn thực hiện và tham gia theo phân cấp việc kiểm tra không phá huỷ, duyệt quy trình hàn, sát hạch thợ hàn trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận.
 7. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.
 8. Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các điều ước quốc tế có liên quan tới sản phẩm công nghiệp.
 9. Tổ chức biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.
 10. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.
 11. Chủ trì biên sạo chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dậy, đào tạo và đánh giá để trình Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và treo hạng đăng kiểm viên sản phẩm Công nghiệp.
 12. Tham gia giám định sự cố, tai nạn có liên quan đến sản phẩm công nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề xuất với Cục trưởng biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
 13. Thực hiện việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hiệu chuẩn các thiết bị kiểm tra, đo lường theo quy định; thực hiện việc in ấn, cấp phát các ấn chỉ về sản phẩm công nghiệp được Cục phê duyệt.
 14. Định kỳ công bố danh mục các cơ sở thử nghiệm, chế tạo, trạm thử, các sản phẩm công nghiệp trong phạm vi quản lý của Cục.
 15. Phối hợp thu phí, lệ phí đăng kiểm sản phẩm công nghiệp và cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 16. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao.
 17. Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về công tác kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm công nghiệp.
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
 19. Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và uỷ quyền của Cục trưởng.
 20. Được quyền ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng.​

Lãnh đạo đơn vị
 • Phó trưởng phòng phụ trách
  Nguyễn Thế Tiến
  Điện thoại: 867
  Email: tiennt@vr.org.vn