Địa chỉ: Phòng 601, Cục Đăng kiểm Việt nam, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3768 4715    Fax: (024) 3768 4723
Email: var@ttdk.com.vn

​​Đường dây nóng: (024) 3768 4706

Vị trí và chức năng

Phòng Kiểm định xe cơ g​iới là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới và xe máy chuyên dùng lưu hành trong phạm vi cả nước.

Phòng kiểm định Xe cơ giới (Motor Vehicle technical safety inspection Department); Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Auto Register Department. Viết tắt là: VAR.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-ĐKVN ngày 25/11/2019 của Cục trưởng Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới:
1. Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, các đề án phát triển về công tác quản lý kiểm định phương tiện.
2. Tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác kiểm định phương tiện, cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Xây dựng trình Cục trưởng các văn bản kỹ thuật để hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất, trang bị, sử dụng thiết bị kiểm tra, các biểu mẫu, ấn chỉ và các hồ sơ liên quan đến công tác kiểm định phương tiện, cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.
4. Đề xuất Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các Điều ước quốc tế có liên quan đến công tác kiểm định phương tiện.
5. Kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của các đơn vị đăng kiểm, trình Cục trưởng cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.
6. Đánh giá, trình Cục trưởng cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách; kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra tại các đơn vị đăng kiểm.
7. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đăng kiểm viên, và nhân viên nghiệp vụ về việc chấp hành các quy định của quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ kiểm định phương tiện, cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.
8. Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát kiểm định tại Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều khiển, tiếp nhận hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.
9. Báo cáo và đề xuất Cục trưởng đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
10. Tổ chức thực hiện việc in ấn, quản lý, cấp phát, thu hồi, lưu trữ các biểu mẫu, ấn chỉ và các hồ sơ có liên quan đến công tác kiểm định phương tiện, cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Cục.
11. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; thực hiện việc thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng đang lưu hành.
12. Tham gia giám định kỹ thuật các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tư vấn kỹ thuật về quản lý, bảo trì phương tiện cơ giới của Văn phòng Cục.
13. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.
14. Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ kiểm định phương tiện, cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trình Cục trưởng phê duyệt; giảng dạy, tập huấn đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
15. Phối hợp thu giá thẩm định thiết kế, nghiệm thu cải tạo và lệ phí cấp giấy chứng nhận; phối hợp thu tiền các loại ấn chỉ, hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thu, nộp, hoàn trả phí sử dụng đường bộ.  
16. Chủ trì biên soạn, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 có liên quan đến hoạt động của Phòng.
17. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.
18. Quản lý hồ sơ, tài liệu, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
19. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất theo quy định.
20. Quản lý tài sản của đơn vị do Cục giao.
21. Được quan hệ với các cơ quan có liên quan, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Cục để thực hiện nhiệm vụ; được thừa lệnh Cục trưởng ký các văn bản hành chính, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định hoặc theo ủy quyền của Cục trưởng.
22. Phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác kiểm định phương tiện, thiết bị giao thông đường bộ.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Lịch sử hình thành

Ngày 01/08/1995, Đăng kiểm Việt Nam triển khai công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Phòng Kiểm định xe cơ giới được thành lập trên cơ sở các Quyết định sau:
- Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB số 872QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Quyết định số 3138/2002QĐ-BGTVT ngày 30/09/2002 của bộ trưởng Bộ GTVT đổi tên Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB thành Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới.
- Quyết định 192/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2003 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 2570/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN, quy định đổi tên Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới thành Phòng Kiểm định xe cơ giới.
- Quyết định 182/QĐ-ĐKVN ngày 31/03/2009 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định Xe cơ giới.
- Quyết định số 1517/QĐ-ĐKVN ngày 25/11/2019 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định XCG.

Sơ đồ tổ chức:


Danh sách các Đơn vị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo​

Danh sách các Đơn vị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo​

Danh bạ các Đơn vị đăng kiểm trên cả nướcLãnh đạo đơn vị
 • Trưởng phòng
  Nguyễn Văn Phương
  Học vị: Thạc sỹ cơ khí Ô tô
  Điện thoại: 0912514545
  Email: phuongnv@vr.org.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Đinh Quang Vũ
  Học vị: Tiến sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực
  Điện thoại: 626
  Email: dinhquangvuvr@gmail.com
Thủ tục hành chính và Dịch vụ kỹ thuật khác