Địa chỉ: Tầng 5, Cục Đăng kiểm Việt nam, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội
Điện thoại: (024).37684703    Fax: (024).37684770

Chức năng nhiệm vụ của phòng Quy phạm​

​1. Biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, hướng dẫn

- Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và, hàng năm về công tác xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Tổ chức hoặc tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản kỹ thuật và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến thẩm định thiết kế tàu biển trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các điều ước quốc tế có liên quan đến xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm định thiết kế tàu biển.
- Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác thẩm định thiết kế trong giám sát đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu biển.
- Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về công tác xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Nghiên cứu khoa học

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao. 

3. Thẩm định thiết kế

- Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và, hàng năm về công tác thẩm định thiết kế tàu biển bao gồm cả thiết kế hệ thống và sản phẩm đơn chiếc lắp đặt trên tàu biển và các tài liệu hướng dẫn.
- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm soát công tác thẩm định thiết kế tàu biển, các hệ thống, sản phẩm đơn chiếc lắp đặt trên tàu biển và các tài liệu hướng dẫn bao gồm cả việc xác định mạn khô và dung tích cho tàu.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ thiết kế được thẩm định trong đóng mới và hoán cải tàu biển.
- Chỉ đạo và hướng dẫn giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thiết kế được thẩm định.
- Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về công tác thẩm định thiết kế tàu biển.

4. Các công việc khác

- Chủ trì biên soạn, bổ sung sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000 có liên quan đến hoạt động của Phòng.
- Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cục để thực hiện nhiệm vụ.
- Quản lý tài sản của  đơn vị do Cục giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
- Được thừa lệnh Cục trưởng ký các văn bản hành chính, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định hoặc theo ủy quyền của Cục trưởng.
- Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy, đào tạo và đánh giá để trình Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm  đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Phòng theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục.


Lãnh đạo đơn vị
 • Trưởng phòng
  Nguyễn Hồng Việt
  Năm sinh: 1970
  Học vị: ThS., KS. Vỏ tàu thủy
  Điện thoại: 501
  Email: vietnh@vr.gov.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Nguyễn Quang Phúc
  Học vị: ThS., KS. Vỏ tàu thủy
  Điện thoại: 504
  Email: phucnq@vr.gov.vn