Những nội dung tài chính công khai:

Quy chế quản lý Tài chính

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Kế hoạch tài chính

​​​​​Thông báo thẩm định quyết toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

  • Năm 2021